Obveznosti

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV                                              

PRAVICE STARŠEV

 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (Kurikulum),
 • do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
 • do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec z enim od staršev,
 • do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora z vzgojiteljico o otroku na pogovornih uricah,
 • do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, pri čemer morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
UVELJAVLJANJE REZERVACIJE

V skladu s sklepom Občinskega sveta (19. redna seja 12. 6. 2013) lahko starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, uveljavite rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši ste rezervacijo in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. 5. tekočega leta. Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem odstavku, uveljavite rezervacijo tudi zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Opravičeno odsotnost dokazujete z originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni in ste jo dolžni napovedati vrtcu in pristojni občini za doplačilo najkasneje 15. dan od prvega dne odsotnosti otroka. Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je že vključen v vrtec.

Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih razredih je naslednji:

PLAČILNI RAZRED

OPROSTITEV EUR DNEVNO

1.plačilni razred:

0,00

        2. plačilni razred: 10%

1,20

        3. plačilni razred: 20%

2,20

       4. plačilni razred: 30%

3,20

       5. plačilni razred: 35%

3,80

       6. plačilni razred: 43%

4,60

      7. plačilni razred: 53%

5,60

     8. plačilni razred: 76%

7,00

     9. plačilni razred: 77%

8,20

 OBVEZNOSTI STARŠEV

 • Starši morajo spoštovati sprejete dogovore,  Pravilnik o varnosti otrok in naš poslovni čas.
 • Starši redno plačujejo oskrbnino.
 • Otroci smejo prihajati v vrtec in odhajati iz vrtca le v spremstvu odraslih.
 • Otroka smejo iz vrtca odpeljati le starši, druge polnoletne osebe pa le v izjemnih primerih z dovoljenjem staršev oziroma s podpisom izjave.
 • Prihod in odhod morajo starši javiti vzgojnemu osebju.
 • Starši poskrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo predmetov, ki bi ogrozili varnost otrok.
 • Starši naj v vrtec pripeljejo le zdravega otroka, saj bolni otroci ogrožajo zdravje drugih otrok.
 • Starši naj v igralnico ne prihajajo v čevljih.
 • Starši so dolžni posredovati podatke o tem, kje so dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, da jih lahko obvestimo o pojavu bolezni ali poškodbi otroka.
 • Starši morajo poskrbeti, da otroci v vrtec ne prinašajo dragocenih igrač in nakita.
 • Starši morajo prihajati po otroka pravočasno (otrok naj bi bil v vrtcu največ 9 ur).

PLAČEVANJE OSKRBNINE VRTCA

Starši plačujejo k ekonomski ceni progama delež, ki ga določi pristojni Center za socialno delo. Prispevek staršev znaša od 0 do 77% cene programa (razporejene od 1. do 9. plačilnega razreda), odvisno od dohodka na družinskega člana. Ceno programa sprejme Občinski svet občine Litija na predlog vrtca. Z dolžniki se ravna v skladu z zakonskimi določili. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok, plačajo za prvega dodeljeno ceno plačilnega razreda programa s strani pristojnega centra za socialno delo, za drugega 30% plačilnega razreda, v katerega je uvrščen otrok. za vse nadaljnje mlajše otroke so plačila oproščeni.

OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI IN  IZPIS OTROKA

Starši vrtcu javijo vsako odsotnost otroka in sporočijo tudi vzrok njegove odsotnosti. Staršem se pri mesečnem obračunu oskrbnine odšteje strošek živil za dneve odsotnosti, če odsotnost sporočijo do najkasneje 700 ure zjutraj v prvem dnevu odsotnosti otroka. Če odsotnosti starši ne javijo, se jim strošek živil ne odšteje. Starši so dolžni vrnitev otroka v vrtec sporočiti en dan pred vrnitvijo. Starši lahko izpišejo otroka na podlagi pisne odpovedi, ki jo oddajo osebno na sedežu vrtca ali pa priporočeno po pošti na naslov sedeža vrtca. Starši izpišejo otroka iz vrtca najmanj sedem dni pred predvidenim zaključkom obiskovanja vrtca.

OBRAČUNAVANJE  ZAMUDE  PRIHODA PO OTROKA

Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec, oziroma najkasneje ob koncu poslovnega časa vrtca. V kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto uro zamude. Višino dodatnih stroškov določi vrtec  sam oziroma svet zavoda in o njih seznani starše.

Iz proračuna Občine Litije se bo (so)financiralo stroške 9-urne vključitve otroka v programe predšolske vzgoje oziroma 10-urne pod pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki je od vrtca oddaljen več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe predšolske vzgoje dalj časa kot je določeno v prejšnjem stavku, so starši dolžni pokriti stroške daljše vključitve. Ceno vključitve otroka nad 9 oziroma 10 ur, določi svet zavoda.

(Skupno 326 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost